ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.kizildeniz-akvaryum.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Sakarya Mah. 1101 Sok. No: 9/A Şehzadeler /Manisa adresinde mukim Kızıldeniz Akvaryum (Bundan

böyle “Kızıldeniz Akvaryum” olarak anılacaktır).

b) www.kizildeniz-akvaryum.com  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Kızıldeniz Akvaryum’nın sahip olduğu internet sitesi www.kizildeniz-akvaryum.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.kizildeniz-akvaryum.com  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Kızıldeniz Akvaryum'un bu

bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Kızıldeniz Akvaryum tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine

aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kızıldeniz Akvaryum'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere

karşı, Kızıldeniz Akvaryum'un sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.kizildeniz-akvaryum.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi

takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.kizildeniz-akvaryum.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara

aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya

zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.kizildeniz-akvaryum.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel

görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kızıldeniz Akvaryum'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kızıldeniz Akvaryum'un üyenin beyan edeceği

fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan

dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Kızıldeniz Akvaryum, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,

www.kizildeniz-akvaryum.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Kızıldeniz Akvaryum'dan tazminat talep etmemeyi

peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak

hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup,

Kızıldeniz Akvaryum’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,

Kızıldeniz Akvaryum'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Kızıldeniz Akvaryum'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu

tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Kızıldeniz Akvaryum'un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.kizildeniz-akvaryum.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı Kızıldeniz Akvaryum mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet

hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler

ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Kızıldeniz Akvaryum tarafından www.kizildeniz-akvaryum.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde

siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen

sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Kızıldeniz Akvaryum kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını

kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Kızıldeniz Akvaryum, üyenin www.kizildeniz-

akvaryum.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Kızıldeniz Akvaryum’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Kızıldeniz Akvaryum tarafından  kendisine ürün ve hizmet

tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, Kızıldeniz

Akvaryum’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış

bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DOL  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Kızıldeniz Akvaryum tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine

izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, Kızıldeniz Akvaryum tarafından kullanılmasına ve

arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece Kızıldeniz Akvaryum kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları

kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine

erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve

Kızıldeniz Akvaryum sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Kızıldeniz Akvaryum’nın müşteri

hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.

3.14. Kızıldeniz Akvaryum, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Kızıldeniz Akvaryum’a

tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Kızıldeniz Akvaryum ve Kızıldeniz Akvaryum web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli

olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Kızıldeniz Akvaryum web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai

güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Kızıldeniz Akvaryum

web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu

kabul etmiş sayılır.

3.16. Kızıldeniz Akvaryum, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Kızıldeniz

Akvaryum web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Kızıldeniz Akvaryum, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir

veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Kızıldeniz Akvaryum'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz

konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Kızıldeniz Akvaryum, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına

bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine

ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam”

bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Kızıldeniz Akvaryum tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Kızıldeniz Akvaryum üyenin

üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu

Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.